Een sterke verbinding tussen koop-centrum Meppel en de online wereld

Er zit niks tussen clicks en bricks!

Dat zou een ideale situatie zijn. En een belangrijke succesfactor voor de detailhandel. Een naadloze integratie tussen digitale- en plaatsgebonden omzet. Een logische stap. Waarom gebeurt dat in de praktijk dan niet?

Met dat vraagstuk gingen Frank Wellink, Eelco Uytterhoeven en Mark Turksma aan de slag. Ieder vanuit hun specifieke deskundigheid, verbonden door een idee; de verbinding leggen tussen online en fysieke verkoop binnen het verzorgingsgebied van een koopcentrum. Meppel, omdat alle drie in en rond Meppel wonen en werken, er hun netwerk hebben en de ondernemers kennen!

Meppel is uniek, maar in bovenstaande vraagstuk niet. Elke kleinere stad in Nederland heeft last van afnemend winkelbezoek door o.a. toenemende internet aankopen. Voeg daarbij de forse parkeertarieven en andere maatregelen om verkeer naar en in de stad te ontmoedigen en het lijkt wel een complot. Hoe houden we de binnenstad zo leeg en onaantrekkelijk mogelijk.

Inmiddels is het afnemende winkelaanbod, en de problemen binnen de retail, ook bij het ministerie van EZ onder de aandacht gekomen. Minister Henk Kamp is volop bezig om met de retail agenda oplossingen te ondersteunen om de vitaliteit in de regionale koopcentra weer terug te krijgen. Meppel is een van de ruim 30 gemeenten in Nederland die hier echt werk van wil gaan maken. Er is dus serieus aandacht vanuit het Rijk en de gemeente.

Maar ondernemers zijn gewend om de handen uit de mouwen te steken en niet eindeloos af te wachten. Prima die ondersteuning, maar als we er dit jaar nog wat aan kunnen doen, wachten we niet tot 2018. En vanuit die “hands on” gedachte is ook dit plan ontwikkeld.

Goed als gemeente en Rijk hier ondersteunend, in welke vorm dan ook, aan willen meewerken. Maar we doen het in principe vanuit een uitdagende business case, met actieve ondersteuning vanuit het plaatselijke bedrijfsleven. Samen met de ondernemers, door ondernemers, voor een sterkere positie in de regio, online en fysiek.

 

De probleemstelling!

Er is nog nooit zoveel veranderd in de retail. En nog nooit gingen de veranderingenzo snel. Hier heeft de gehele bedrijfstak last van. Grote en kleine spelers!

Vroeger was het winkelhart van een middelgrote plaats, de koopmagneet van de regio. Fysieke afstand, beperkte mobiliteit en afspraken zorgden voor een min of meer gereguleerde markt. Niet iedereen kon zomaar een winkel beginnen en de consument oriënteerde zich hoofdzakelijk in zijn eigen regio. De winkelier had een informerende, voorraadhoudende en service functie in zijn gebied.

Dat is veranderd! Winkels zijn van een noodzakelijk fenomeen om iets te kunnen kopen, je te laten informeren of je te oriënteren, verworden tot een van de vele plaatsen waar je dit kunt doen. Internet heeft veel van deze rollen overgenomen. Met deze rol van internet is ook de concurrentie exponentieel toegenomen. Eigenlijk is de hele wereld je concurrent geworden! En steeds vaker zijn grote partijen als Zalando, Cool Blue en Bol.com dominant op het internet aanwezig. Zij pakken een steeds groter deel van de markt.

Plaatselijke winkels hebben nauwelijks een positie online en de online giganten trekken steeds meer van de markt naar zich toe. Hiermee zie je niet alleen een verdere verschuiving van winkel naar digitaal, maar ook van regionaal naar (inter)nationaal.

Deze ontwikkeling heeft op den duur een verschraling van het winkelaanbod als gevolg. In de winkelstraten en online. Hierdoor ontstaat leegstand en valt er een deel van de aantrekkelijkheid van de kernen weg. Tevens zorgen de toenemende aankopen via verschillende (nationale) webshops
voor een inefficiënte stroom pakketjes die elk apart met een busje worden bezorgd. Hierdoor komen niet alleen veel meer bestelbusjes in de woonwijken, maar vaak ook meerdere busjes op een en hetzelfde adres.

Dat is toch niet normaal? En ook helemaal niet efficiënt en milieu vriendelijk? Dat vinden wij ook en daarom is dit initiatief ontwikkeld. Wij kunnen de (digitale) wereld niet veranderen. Wij kunnen wel onze regionale positie, fysiek en digitaal versterken!
En dat doen we samen met alle betrokken partijen, winkeliers, consumenten,
gemeenten en andere overheden met;  Doe normaal, Koop lokaal

 

Actieplan binnenstad

Koopstromen Drenthe

Aanloopstraten Meppel

Krachten bundelen, samen verbinden, verdere ontwikkeling en resultaat!

Doe Normaal, koop Lokaal!

Dat moet vanaf januari 2017 worden uitgerold in Meppel en omstreken. Een sterk alternatief voor digitale en fysieke klanten en een beweging die elkaar versterkt.

Met de kracht uit de regio, zowel van aanbod, als van vraagzijde, kan dit het verschil gaan maken.

De betrokken partijen

De consument

De consument koopt steeds meer en steeds gemakkelijker online. Met deze beweging verschuiven bestedingen van fysieke winkels naar webshops. Met die verschuiving verdwijnt er ook koopkracht uit de regio. Want een aankoop via een webwinkel regel je plaats onafhankelijk.

De fysieke afstand die het aangekochte product moet overbruggen is een taak van de webshop. Geen probleem van de koper. Door deze ontwikkeling komen de omzetten in de fysieke winkels onder druk te staan. Daarnaast neemt de aantrekkelijkheid van het koopcentrum als dynamisch winkel hart van de regio af. Bij ongewijzigd beleid versterkt deze beweging de negatieve gevolgen.

Lang niet alle consumenten realiseren zich dit. Vaak zal bekendheid met de leverancier uit de regio (bij gelijke andere omstandigheden), een voorkeur kunnen geven, ook online. Maar dan moet die regionale consument die webshop uit de regio, wel kunnen vinden en als zodanig herkennen.

Internet aankopen worden als gemakkelijk, snel en eenvoudig ervaren. Daarnaast is internet ook een goed medium om je op een aankoop te oriënteren. Veel consumenten geven aan dat ze voor funshoppen of bijzondere aankopen, wel die fysieke winkel willen bezoeken.

Met een goede verbinding tussen internet aankopen en bezoeken aan fysieke winkels, gebundeld binnen een koopregio, kunnen deze bewegingen elkaar versterken en ondersteunen. Dat is de doelstelling die ons voor ogen staat met “Doe normaal, koop lokaal”.

De winkelier

Er verandert veel en het gaat snel. Dat is in het kort wat lokale ondernemers allemaal overkomt. En dan is er die goed geïnformeerde consument die steeds minder vaak komt en steeds meer aankopen online doet. Het zelfstandig opstarten van een eigen webshop is geen antwoord op het teruglopen van het winkelbezoek in het centrum. Daarnaast blijkt dat het succesvol opzetten en uitbouwen van een webshop, andere disciplines vergt van een ondernemer.

Ook de energie, handeling en marketing om deze goed te laten draaien, worden vaak onderschat. Veel webshops van plaatselijke ondernemers, vullen nauwelijks het gat van de verloren omzet. Webshops die wel succesvol zijn, hebben niet of weinig effect op de beschreven problemen van de binnenstad. Kortom, ze leggen geen verbinding tussen de bricks (fysieke winkels) en de clicks (internet verkopen).

En toch ligt daar de toekomst. Clicks die de bricks versterken. Door de structuur van de lokale winkels met vaak maar een of enkele filialen, is er onvoldoende schaalgrootte om passende maatregelen te nemen. In de verbinding tussen fysiek en digitaal EN tussen de verschillende aanbieders in de regio, ligt de toekomst. Samenwerken zonder zelfstandigheid op te geven! Dat is de reden waarom dit plan is opgezet.

De gemeente

De gemeente Meppel is actief betrokken bij de retail agenda. Er zijn belangrijke stappen gezet. Er zijn budgetten beschikbaar, managers aangesteld en nu ….. Nu wordt er aansluiting gezocht bij de verschillende handelsverenigingen. En voor dat je het weet is het 2017.

Wij zien het probleem vanuit een businessmodel. Een ondernemersvisie waar kansen zijn voor deelnemers en initiatiefnemers. Daarbij kan een overheid ondersteunend optreden, maar het initiatief en de uitrol ligt volgens ons waar die hoort, bij de betrokken marktpartijen.

In onze plannen vragen we aan de gemeente aanvullende en ondersteunende actie. Vooral waar het ‘t loyalty programma betreft. De andere kosten moeten gewoon uit de meeropbrengsten gehaald kunnen worden. En daarmee wordt het programma ook van de ondernemers. Simpel, doeltreffend en op termijn kosten dekkend. Dat is toch normaal!

Verbinden is de oplossing!

Wat doe je als er een even zo goed alternatief, in de regio is?

Het draait allemaal om bekendheid en zichtbaarheid, regionale betrokkenheid
en gemak. Voor alle betrokken partijen! Daar is het plan op ontwikkeld.
We gaan het gedrag van de consumenten niet wezenlijk veranderen.

We kunnen van de plaatselijke ondernemers geen ingewikkelde aanpassingen
verwachten. En daarom doen wij wat nodig is, regionaal verbinden van
fysieke en digitale aanbieders, met een positief effect op het winkelhart van
Meppel.

Met onze opzet wordt vanaf najaar 2016 die verbinding gelegd met;
“Doe normaal, koop lokaal”

Doe normaal, koop lokaal is een digitaal platform met uitgebreide fysieke
aspecten. Daardoor wordt het de consument duidelijk dat dit een uniek
regionaal gebeuren is. Met de voordelen van digitaal, gekoppeld aan de
voordelen van dichtbij.

Het digitale platform

Doe Normaal, koop lokaal, lijkt op een gewone webshop. Maar heel duidelijk is dat deze shop een regio wil bedienen en niet een heel land. Alle plaatsen in een straal van 20 kilometer, vallen onder het directe werkgebied. Meppel is hiervan het (koop)centrum. Deelnemende winkeliers kunnen hun huidige online aanbod eenvoudig doorzetten naar de DNKL-web omgeving. Omdat de eerste ondernemers geen it-specialisten zijn, worden de koppelingen tussen de beide webshops, automatisch gegenereerd. Het bijhouden van de eigen webshop blijft dus het enige werk dat bij de winkelier blijft. De rest volgt automatisch.

Wie ook graag het updaten van de eigen webshop aan DNKL wil uitbesteden, kan hiervoor aanvullende afspraken maken. Winkeliers die geen webshop hebben, maar wel willen meedoen, kunnen met een directe invoer hun artikelen plaatsen. Wie ook daar geen gelegenheid voor heeft, kan met een aanvullende dienst, dit door DNKL laten doen.
Het voorraad beheer van de eigen webshop voedt tevens de voorraad op het DNKL platform.

Winkels die meedoen zonder eigen webshop krijgen elke week een herinnering om de voorraad te synchroniseren met de feitelijke stand. Bij de start willen we minimaal 20 deelnemers verbinden aan DNKL. Met dit start aanbod gaan we een jaar aan de slag. Naast een maandelijkse deelname fee, ontvangt DNKL een percentage van elk verkochte product. Hiervoor regelt DNKL
de gehele infrastructuur, regelt de koppelingen, zorgt voor ranking in Google, incasseert en verwerkt de betalingen en regelt de bezorging.

De deelnemende winkeliers ontvangen van elk verkocht product een orderbon en zij zorgen dat het product, uiterlijk 18.00 uur wordt aangeleverd op een centraal
punt in Meppel. Het transport en de retouren regelt DNKL. Daarbij bundelt DNKL de orders per adres en per bezorgroute. Er rijdt voor alle aangesloten winkels dus
maar 1 busje door de straat. Bij elk product is duidelijk wie de aanbiedende winkel is.

Bij meerdere aanbieders van hetzelfde product tegen dezelfde prijs, worden de aanbieders in een ad random volgorde, vermeld. De consument heeft altijd de keuze bij welke winkel hij wenst te kopen. En dat kan digitaal, via de webshop, of gewoon in de winkel zelf. Deelnemende winkeliers kunnen ook specifieke (winkel)acties communiceren op DNKL. Het systeem is er immers op gericht om fysieke en digitale markten in elkaar te schuiven.

Deze acties worden kosteloos opgenomen. Periodiek stuurt DNKL aan alle online kopers een DNKL-Meppel journaal. Deze digitale nieuwsbrief biedt niet alleen ruimte aan deelnemende winkels om hun online en winkelacties te communiceren. In het Meppel journaal komt ook ruimte voor alle activiteiten die in Meppel worden georganiseerd. In overleg met de organisatie kunnen DNKL-pashouders speciale condities ontvangen.

 

Loyalty programma

Doe normaal koop lokaal gaat een uitgebreid loyalty programma opbouwen om de verdere verbinding tussen online en het centrum van Meppel te versterken.

Deelnemers pas

Elke klant van DNKL die zich inschrijft, ontvangt een deelnemers pas. Deze pas is een spaarsysteem dat punten geeft bij elke digitale aankoop op DNKL. 5% van de aankoop wordt als pas tegoed gespaard. Elke spaarpunt heeft de waarde van 10 eurocent Bij een spaartegoed van minimaal € 25,- kan een volgende aankoop, online of in de deelnemende winkel, met het spaartegoed betaald worden. Via een speciaal digitaal gedeelte kunnen de spaarpunten worden afgeboekt van de pas naar de winkel.

Het saldo van de ingewisselde pas punten, wordt met de periodieke verrekening van de online verkopen met de deelnemende winkel verrekend. In het vervolg kunnen er ook speciale acties voor pashouders worden ontwikkeld. Hier kunnen ook entertainment en horeca bedrijven op inspelen. Zo moet de doe normaal, koop lokaal pas Meppel en breed gedragen incentive worden. Pashouders die in 12 maanden geen transactie hebben gedaan op de site (aankoop), verliezen de punten op hun pas. Met deze voorwaarde creëren we een actief winkelpubliek dat zijn spaartegoed weer investeert in de regio.

Gratis parkeren!

Met steun van de gemeente Meppel wil DNKL elke klant die online of in de winkel, voor € 75,- of meer koopt, een gratis parkeerkaart geven, geldig op 1 dag naar keuze. De uitwerking van deze actie zal nader worden bepaald.

Hiermee wil DNKL bijdragen aan de combinatie van online LOKAAL kopen en in de stad winkelen. Ter bevordering en stimulering om meer te besteden in de Gemeente Meppel online en offline!

Sameday delivery!

De voordelen!

Voordelen winkeliers

Terugkerende klanten, verbinden lokale online en offline (aan)kopen.

Online en offline klantenbinding, meer terugkerende klanten, meer conversie lokaal

Kassa / voorraad koppeling, automatische feed DNKLMEPPEL webshop

Individuele investeringen / uitgaven in toekomstige Webshop en Online SEO is niet meer nodig.

Alle winkels in Meppel in één webshop / platform

Collectief SEO / Off page SEO ( Advertising)

Gratis parkeren bij offline en online kopen in Meppel

DNKL App ( gratis parkeren , klantenpas en lokaal online / offline shopping in één)

Voordelen consument

Gratis parkeren bij offline en online kopen in Meppel

Loyalty spaarsyteem /  spaarpas

Sameday delivery / bezorgen – en retour dienst

Online – en offline punten ( korting ) spaarsyteem

Alle winkels in Meppel in één webshop / platform

DNKL App ( gratis parkeren , klantenpas en lokaal online / offline shopping in één)

Over ons

Frank Wellink

Clicks & Bricks Consultant

over_ons10_fw

Frank is de expert op het gebied van online ondernemen met zijn bedrijven ‘Webdesign Meppel’ en ‘Cloud Retailing’ heeft hij al vele websites en webwinkels ontwikkeld voor ondernemers en te vaak stuit hij zo’n 6 maanden na oplevering op ondernemers die de website te weinig onderhouden of er niet meer in investeren omdat het te duur is en het aantal orders tegenvalt.

“Teveel ondernemers denken dat wanneer ze een webwinkel in de lucht hebben, ze binnen de kortste keren de nieuwe Bol.com of Wehkamp.nl zijn”, aldus Frank.

Helaas werkt het zo niet een webwinkel verdient minstens zoveel aandacht als een fysieke winkel, het toevoegen van nieuwe producten, het afprijzen van producten, veranderen van de entree van de winkel (homepage) en niet onbelangrijk de ‘sfeer’ en het serviceniveau in de winkel moet ook offline en online overeen komen.

Eelco Uytterhoeven

Platform Developer

Over_ons6_EU

In 1999 is Eelco Uytterhoeven begonnen als zelfstandig ontwikkelaar met een focus op internet. Sinds de start heeft hij brede ervaring opgedaan als programmeur, software architect, netwerk- en serverbeheerder en coördinator van junior programmeurs.

Zijn interesse heeft altijd gelegen in nieuwe media, zoals websites en -shop, streaming media, narrowcasting en gespecialiseerde, interactieve systemen. Daarbij heeft Eelco altijd als doel om elke oplossing op een eenvoudige en begrijpelijke manier op te zetten, zodat iedereen er met plezier mee kan werken.

Sinds enkele jaren is Eelco betrokken bij Europese projecten, waaronder een internationaal business-to-business bestelsysteem. Ook ontwikkeld en beheert hij
diverse gezondheidsapplicaties en heeft daarbij contact met nationale en Europese patiëntenorganisaties, artsen en farmaceutische producenten.

Mark Turksma

Media & Marketing Strateeg

over_ons_mt7

Met een start in de communicatie in 1982 heeft Mark Turksma meer dan 30 jaar ervaring. Ervaring in productontwikkeling, merkbouwen, styling, productclaims en copywriting.

Met een gezonde affectie met techniek is hij vaak de juiste intermediair tussen techniek en creatie. Tussen exact en creatief. Met een belangstelling voor alles wat kan communiceren en een bijzondere aandacht voor de ontvanger (de mens), worden middelen, “tone of voice” en boodschap gewogen naar hun effect bij de doelgroep. En die doelgroep is minder onvoorspelbaar dan we denken. De methode van de Mental Preference, helpt hierbij.

Zo heeft Mark Turksma gewerkt aan de succesvolle transformatie van een B-merk naar een nieuw A-merk in de fast moving consumergoods. Structuur aangebracht in het productengamma van een machinebouwer zodat ook hun klanten weer wisten wat ze konden kopen.

De horeca afdeling van een recreatiepark veranderd in een Fun & Partycenter met bovenregionale uitstraling. Het onderscheidend vermogen van een keukenzaak van product, naar dienstverlening verlegd en de vele activiteiten van een recreatieonderneming, zo gestructureerd en helder vertaald naar een website, dat klanten met minder vragen en meer opdrachten contact opnemen.

Het accent van de werkzaamheden ligt niet op de middelen, maar op de boodschap. En de stappen die gezet worden vereisen vaak een langere samenwerking, waarbij elke stap zijn eigen evaluatie krijgt.

 

Afspraak maken!

Het lijkt mij als ondernemer een goed idee! Ik wil graag voor meer informatie een afspraak maken met de Consultant bij mij in de winkel.

Winkel Nieuws

Contact

Sales / Consultancy

Adres:
Cloud Retailing
Citroenvlinder 71
7943 RE Meppel

M: 06  41 51 77 77
E:  Email Frank
I:   doenormaalkooplokaal.nl

Platform Developer

Adres:
Cloud Retailing
Citroenvlinder 71
7943 RE Meppel

M: 06  52 32 62 26
E:  Email Eelco
I:   doenormaalkooplokaal.nl

Media & Marketing

Adres:
Cloud Retailing
Citroenvlinder 71
7943 RE Meppel

M: 06  41 51 77 77
E:  Email Mark
I:   doenormaalkooplokaal.nl

Wij zijn er voor U!

De missie van Cloud Retailing is om mkb ondernemers in de non food met de focus op fashion, offline en online te verbinden en daardoor beter te laten presteren met behulp van ons “ontzorgen” format die leidt tot meer conversie.

Wij voelen ons thuis in het opzetten en bedenken van retail oplossingen, waarbij we zonder problemen responsive websites, webshops, voorraad /kassa koppelingen en apps op maat kunnen ontwikkelen en inzetten.

Alle type organisaties met verschillende product range zoals fashion kunnen bij ons terecht, van pure online spelers tot filiaalbedrijven, van zelfstandige winkels tot omnichannel retailers en van merkeigenaren tot distributeurs die hun klanten haar consument, als doelgroep beter te kunnen bedienen en te ondersteunen.

Contact / Vraag!

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht

  [recaptcha]

  logo-dnkl

  Krachten bundelen, samen verbinden, verdere ontwikkeling en resultaat!

  Copyright © 2024 Cloud Retailing | Retailer.nl

  logo_webdesign_meppel